Mustafa Kemal Atatürk

Tekirdağ Barosu Hakkında

Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında çıkarılan Avukatlık Kanunu’nun getirdiği yenilikler arasında Baroların Teşkili de bulunmaktadır.                                   

Şimdiki 1136 sayılı Avukatlık Kanununudan önce 3499 sayılı Avukatlık Kanunu bulunmaktaydı. Bu yasa 01.12.1938 tarihinde yürürlüğe girdiği zaman Tekirdağ Vilayeti merkez ve kazalarında bu yasanın 61. maddesinde belirtilen yeter sayıda Avukat bulunmadığı için Baro teşkili mümkün olmamış bunun için de Tekirdağ Vilayeti, Kırklareli Vilayetiyle birlikte Edirne mıntıkasına bağlanmıştır. Böylece Edirne Bölge Barosu Kurulmuştur.          

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 61. maddesinde (mıntıkası dahilinde en az 15 avukat bulunan her vilayet merkezinde bir baro teşkil edilir).

Baro kurulamayan yerlerin en yakın baroya bağlanması veya bunların birleştirilerek ayrı bir baro teşkili ve merkezlerinin tayini Adliye Vekaletine aittir.

Barolar, teşekkülü keyfiyetini Adliye Vekaletine bildirmekle şahsiyet iktisab ederler, denilmektedir.

Tekirdağ Cumhuriyet Müddeiumumisti Saim Bolat imzasıyla Adliye Vekaletine gönderilen 15 Mayıs 1958 günü ve 524 sayılı yazıları ile Asliye Vekaleti Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünün 6 Haziran 1958 tarihli 8459 Genel, Baro 59 özel sayılı yazılarının tetkikinden Tekirdağ Barosunun teşekkülü 22.03.1958 tarihinde olduğu anlaşılmaktadır.

          

O tarihte Edirne Barosuna kayıtlı olarak Tekirdağ’da Avukatlık yapan 24 kişinin olduğu ve bunların Baro sicil numarası, Bakanlık sicil numaraları ile ad ve soyadları Edirne Barosunun 31.03.1958 günü 1958-13 sayılı yazılarında sırasıyla;aşağıda belirtilmiştir.

Sıra Baro Sicil No Bakanlık Sicil No Adı Soyadı
1 32 3010 Cevdet USEL
2 43 5047 Mahmut TUNA
3 44 5064 Turhan KUT
4 52 5631 Mehmet ali TİNGİZ
5 54 5053 Süreyya DAĞ
6 60 6206 Faik GÜLDERE
7 63 6258 Emin KESKİN
8 74 6840 Necmettin BAŞARAN
9 75 6734 Ahmet Şerafettin DEMİRCİOĞLU
10 77 6048 Hasan Fahrettin DOĞU
11 78 5396 Tacettin GÜRAY
12 80 7436 Hasan Cavit TURGAY
13 83 4568 Mehmet Zahit TOKMAN
14 88 7732 Süleyman Rehai AKÇAKAYA
15 97 8217 Ahmet Enver AKÇAKAYA
16 101 8325 Vecih Aydoğdu USEL
17 103 8372 Mehmet Emin İNANÇ
18 107 8990 Selami ÜREN
19 111 9444 İhsan KÖKSAL
20 112 19690 Haşim GÜR
21 116 10426 Hasan ÖZTOK
22 119 10932 Recep UZSOY
23 123 11255 Haluk Necdet EDİRNE
24 124 11400 Fatma Betül TURGAY

 

Vaki davet üzerine 22.03.1958 tarihinde Tekirdağ’da bu 24 avukattan 17’sinin iştiraki ile Genel Kurul toplantısı yapılmış. Bu toplantıda Baro Başkanı, Yönetim Kurul Asil Üyeleri, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri belirlenmiştir. Baro Başkanlığına da 16 oyla Av.Cevdet USEL,

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine :                                                                   

15 oyla Av. Emin ESKİN
14 oyla Av. Rehai AKÇAKAYA 
13 oyla Av. Cavit TURGAY
13 oyla Av. Turhan KUT

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:                                                                     

13 oyla Av. Selami ÜREN
11 oyla Av. Hasan ÖZTOK

seçilmişlerdir.

Edirne Barosunun 31.03.1958 tarihinde reis Avukat Yusuf Çetin ARDALI, Umumi katip Av.Orhan TÜLÜMEN, Aza Av.Ahat VARDAR ve aza Av.Cevat SAYIN olduğu halde toplanan İdare meclisi , aynı tarih ve 1958/13 sayılı kararı ile Tekirdağ Merkez ve kazalarında Avukatlık yapıp Edirne’de kayıtlı yukarıda belirtilen 24 avukatın kaydı silinerek Tekirdağ Barosuna nakli yapılmıştır.

Bilahare Tekirdağ Baro İdare Meclisi 26 Nisan 1958 tarihinde toplanarak 2 sayılı kararı ile Baroya duhuliye ücreti ve aidatının tesbiti, bütçenin tanzimi, tetkik ve tasviğinin görüşülmesi bakımından Umumi Heyetin 9 Mayıs b1958 tarihinde toplanmasını karalaştırmış yapılan davet üzerine 9 Mayıs 1958 tarihinde Cuma günü saat: 16:00’da Hükümet Konağının Baro Salonunda bu toplantı yapılmıştır.

İşte Tekirdağ Barosunun 22.03.1958 tarihinde kurulduğu hakkında tutulan idare meclisi mazbatası ile 09.05.1958 tarihinde yapılan umumu heyetin 1. olağanüstü toplantı zabıtnamesi, Tekirdağ Cumhuriyet Müddeiumumusi Saim BOLAT imzasını taşıyan 15 Mayıs 1958 tarihli ve 524 sayılı yazıları ile Yüksek Adliye Vekaletine bildirilmiştir.

Gönderilen bu evraklar 20.05.1958 tarihinde Adliye Vekaletine ulaşmış ve 9938 sayı ile kayda girmiş, T.C. Adliye Vekaleti Huku İşleri Umum Müdürü Şevket MÜFTÜGİL imzasıyla Tekirdağ Cumhuriyet Müddeiumumiliğine gönderilen 6 Haziran 1958 günü yazılarıyla da kurulan Baronun ve yapılan seçimin Avukatlık Kanununun bu husustaki hükümlerine uygun olduğu görülerek onanmış böylece 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 61/1. maddesi uyarınca kurulan Tekirdağ Barosu yine aynı maddenin üçüncü bendi uyarınca hükmi şahsiyetini kazanmıştır.

Kaynak: Av.Orhan YARAPSANLI’nın araştırmalarından yararlanılmıştır.