Mustafa Kemal Atatürk

Tekirdağ Barosu Mukayeseli Hukuk ve Proje Komisyonu Yönergesi

TEKİRDAĞ BAROSU
MUKAYESELİ HUKUK VE PROJE KOMİSYONU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
Madde 1 - Bu yönergenin amacı; avukatlık mesleğinin ve baroların faaliyetlerinin
değişik ülkelerdeki hukuki altyapıları ve uygulamalarıyla ilgili olarak izleme ve araştırmalar
yapmak, bu alanda ülkemizdeki uygulama ve hukuki altyapının geliştirilmesi için farkındalık
çalışmaları ve raporlamalar yapmak, yurtdışındaki barolarla ve baroların benzer
komisyonlarıyla işbirliği tesis etmek ve işbirliğini sürdürmek, avukatlık mesleği ve baro
faaliyetleriyle ilgili olarak iyi ve etik uygulamalarla ilgili projeler üretmek, yazmak, proje
yarışmalarına yahut programlarına katılmak ve projelerin paydaşı olmak amacıyla çalışmalar
yapmak üzere Tekirdağ Barosu yönetim kurulu kararı ile kurulan Mukayeseli Hukuk ve Proje
Komisyonunun kuruluş, görev, yetkileri ile Komisyonda görev alacak üyelerin sorumluluk,
çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönerge; Tekirdağ Barosu Mukayeseli Hukuk ve Proje
Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, üyelik, çalışma usul ve esaslarını, Tekirdağ Barosu
Yönetim Kurulu ile Mukayeseli Hukuk ve Proje Komisyonunun ilişkilerini ve Tekirdağ
Barosunda mevcut diğer komisyonlar ile ilişkilerine dair kuralları kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönerge; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Yönetim Kurulunun
Görevleri başlıklı 95 inci maddesi hükümleri ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına
dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Komisyonun Görevleri, Üyelik
Kuruluş
Madde 4 - Komisyon, Tekirdağ Barosu levhasına yazılı avukatlar arasından en az
on avukatın yazılı talebinin Baro Başkanlığına sunulması ve Yönetim Kurulunda talebin
kabul edilmesi veya Baro Yönetim Kurulunun kanundan doğan görevlerinin yerine
getirilmesi amacı ile re'sen kurulur.
Bu komisyon, AİHM ve ulusal içtihatlar ile Anayasa ve ulusal mevzuat uyarınca kişilerin
adalete erişme ve adil yargılanma hakkına, sosyal adalet ve toplumsal barış ile hukukun
üstünlüğüne, uluslararası standartlar gözetilmek suretiyle Tekirdağ Barosu özelinde baroların
katkısının artırılması ve iyileştirilmesi hedefi ile kurulur.
Komisyonun Görev ve Yetkileri
Madde 5 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a. Avukatlık mesleğinin ve baroların faaliyetlerinin yurt dışındaki hukuki altyapılarını ve
uygulamalarını izleyerek ülkemizdeki mevzuat ve uygulamanın geliştirilmesi
amacıyla karşılaştırılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve gerektiğinde rapor haline
getirmek,
b. Adalete erişim, sosyal adalet, toplumsal barış ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile
hukukun üstünlüğü alanlarında avukatlık mesleğinin ve baroların rolüne ve olası
katkılarına ilişkin yurt dışındaki mevzuat ve uygulamaları takip etmek ve projeler
geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak,
c. B bendinde belirtilen konularda ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, proje
yazımı hususunda işbirlikleri tesis etmek ve proje yazmak/yazdırmak ve bu tür
projelerde paydaş yahut proje sahibi olarak yer almak,
d. B bendinde belirtilen konularda paydaş yahut proje sahibi olarak yer alınan projelerin
yürütülmesinde etkin rol almak, işbirlikleri tesis etmek ve organizasyonları yapmak,
gerektiğinde bu konularda baro mensupları arasında görevlendirme yapılması için
Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve projenin yürütülmesi için eğitim faaliyetleri
düzenlemek,
e. Komisyon faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve devamlılığı açısından, çalışmalar
esnasında temasa geçilen kişiler, kurumlar, fonlar, proje çalışmaları hakkında bir bilgi
ve bağlantı havuzu ve müktesebat oluşturmak,
f. B bendinde belirtilen konularda proje taslağı oluşturmak açısından baro mensubu
avukat ve stajyer avukatlardan fikir ve taslak projeler toplanabilmesi için baro içi
katılımı arttırmak adına gerekli çalışmaları ve duyuruları yapmak,
g. Komisyonun görev alanına ve amacına uygun konularda gerekli görülen kurum,
kuruluş, üniversite, fon ve diğer ulusal yahut uluslararası kurumlarla bağlantı tesis
edip ortak faaliyetler yürütmek,
h. Baro Yönetim Kurulu görevlendirmelerini yerine getirmek,
i. Üyelerin görev dağılımını belirlemek, çalışma grubu oluşturmak, bu gruplarda veya
tekil olarak görev vermek, üyeleri denetlemek,
j. Komisyon amacı ile ilgili gördüğü hususlarda Baro Yönetim Kuruluna tavsiye
mahiyetinde görüş bildirmek, Baro bünyesinde kurulu diğer komisyonlarla işbirliği
yapmak,
(2) Komisyon, gerektiğinde diğer kurum, kuruluş ve kişilerle iş
birliğini Baro Yönetim Kurulu’nun onayını almak kaydıyla yapar. Komisyon adına kurum,
kuruluş ve kişilerle yapılacak yazışmalar, Baro Başkanlığı vasıtası ile gerçekleştirilir.
Komisyonun, Baro'yu Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın temsil etme sıfatı
bulunmamaktadır.
(3) Komisyon, levhaya yazılı avukatlara ve avukat stajyerlerine komisyon
faaliyetleri hakkında gerektiğinde bilgilendirme yapmak üzere Baro Yönetim Kurulu’ndan
talepte bulunur.
(4) Komisyon, faaliyet alanında yaşanan gelişme ve ihlaller ile komisyon
tarafından yürütülen çalışmalar hakkında dört ayda bir rapor hazırlanarak Baro Yönetim
Kurulu'nun bilgisine sunar.
Üyelik
Madde 6 - Komisyon faaliyetlerinde görevlendirme talebi içerir üyelik
dilekçesinin Baro Başkanlığına sunulması ve talebin Baro Yönetim Kurulunda kabul edilmesi
ile üyelik başlar. Üyelerin, görevlerini ifa ederken temel bir kamu hizmetinin görülmesi
bilinci ve sorumluluğu ile hareket ettikleri kabul edilir.
Komisyondan sorumlu olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından
en az bir yönetim kurulu üyesi Baro Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Komisyondan sorumlu
yönetim kurulu üyesi veya üyelerinden biri koordinatör üye sıfatı ile toplantılara katılır.
Komisyona levhaya yazılı avukatlar ve avukat stajyerleri üye olabilir.
Komisyon faaliyetleri dışında komisyon üyeleri, kartvizit ve başkaca yollarla meslektaşlar
arası haksız rekabet yaratacak şekilde Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırı olarak Mukayeseli Hukuk ve Proje
Komisyonu Üyesi, Başkanı ve sair sıfatlar kullanamaz. Baro Yönetim Kurulu bu tür
kullanımlara ilişkin işlem yapma yetkisini saklı tutar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları, Diğer Hükümler
Toplantı
Madde 7- Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündem, tüm üyelere e-posta/
kısa mesaj/ mesajlaşma uygulaması yahut Baro vasıtası ile duyurulur. Beş üyenin toplantıya
katılımı ile toplantı yeter sayısına ulaşılır. Komisyon, her ay en az bir kere toplanır ve
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karara muhalif olanlar, muhalefet
gerekçesini yazar. Karar defteri herhangi bir tasdike tabi değildir. Gerektiğinde üst üste üç
kez olmamak kaydıyla Komisyon Başkanın çağrısı üzerine komisyon toplantısı dijital
ortamda yapılabilir.
İlk toplantı Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.
Komisyon, kendi üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı ve yazman seçer. Oylamada
eşitlik olması halinde adaylar arasından kıdemli üye seçilmiş sayılır. Seçimden sonra
Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi, seçilen başkana görevi devreder.
Komisyon, üyelerinin toplantılara katılımını gösteren çizelgeyi tutar ve
gerekli hallerde Baro Yönetim Kuruluna sunar.
Çalışma Usul ve Esasları
Madde 8- Komisyon, Baro seçimlerini takiben işbu Yönergenin Dördüncü
maddesi usulünce kurulur ve göreve gelen Baro Yönetim Kurulunun görev süresi boyunca
faaliyetlerini icra eder.
Komisyon, Baro Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak sevk edilen
işler, Komisyona meslektaşlar tarafından iletilen başvurular veya işin içerik ve ivediliği
nedeniyle doğrudan Komisyona iletilen talep ve başvurularda; Komisyon Başkanı, Başkan
Yardımcısı veya Koordinatör Üye tarafından üyeler arasından işin özelliğine göre bir veya
birkaç üye görevlendirilir. Bu görevlendirme konusunda görevli üye/üyeler çalışma veya
faaliyetin tamamlanması üzerine konu hakkında Komisyon faaliyet raporunda yer almak
üzere yazılı rapor düzenler ve Komisyona sunar.
Komisyon, belirlenen gün ve saatte, başkan tarafından belirlenen
gündemle ve başkanın çağrısı üzerine fiziki imkânlar elverdiği sürece Baro Hizmet
Binası'nda,adliyelerde bulunan Baro odalarında veya Genç Ofis/CMK Uygulama Merkezinde
toplantılarını gerçekleştirir. Toplantı, komisyon başkanı tarafından açılır ve gündem
okunur.Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı tarafından toplantı açılır ve gündem okunur.
Her ikisinin de yokluğunda kıdemli üye tarafından toplantı açılır ve yönetilir. Yazman
toplantı tutanağını ve karar defterini yazar, katılım çizelgesini düzenler. Yazmanın
yokluğunda toplantıda seçilen bir üye yazmanın görevlerini yapar. Toplantıda sunulan öneri,
talep, görüşler ve verilen kararlar toplantı tutanağına ve karar defterine yazılır.
Gündem okunarak maddeler halinde üyelerin görüşleri alındıktan sonra
verilen karar, karar defterine yazılır. Karar oylamalarında eşitlik olması halinde başkanın
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Karara muhalif olanlar muhalefet
gerekçesini yazar.
Baro Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
Madde 9- Baro Yönetim Kurulu; fiziki imkânlar elverdiği ölçüde komisyon
çalışma ve toplantılarını yürütmeleri için yer tahsis eder, komisyon faaliyetlerine ilişkin
yaptığı görevlendirmelerde oluşan giderleri karşılar. Komisyonun faaliyetlerinden levhaya
yazılı avukat ve avukat stajyerlerini haberdar etmek üzere toplu sms, e-posta gönderilerini
uygun bulması halinde sağlar, Baro web sitesi ile sosyal medya üzerinden faaliyetlerin
duyurulmasını temin eder.
Koordinatör Üyenin Sorumluluğu
Madde 10 - Baro Yönetim Kurulunca her bir komisyondan sorumlu yönetim
kurulu üyesi olarak belirlenen koordinatör üye, Komisyon ile Baro Yönetim Kurulu arasında
iletişim kurulmasını ve çalışmaların uyum içerisinde yapılmasını sağlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 11- Bu Yönerge, Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulunun 13.01.2023
tarihli ve 2023/59 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 12 - Bu Yönerge hükümlerini Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu yürütür.