Mustafa Kemal Atatürk

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Yönergesi

TEKİRDAĞ BAROSU

ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

 

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı; hızlı ve plansız sanayileşme ile buna bağlı nüfus artışı, bölgeye uygun olmayan tarım dışı yatırımlar sonucunda hava, toprak, bitki, su, insan ve diğer tüm canlılar açısından çevre, üretim ve kent sorunlarının giderek arttığı ilimizde, bölgemizde ve çevre illerde meydana gelen çevre ve kentleşmeyle ilgili gelişmelerin, alınan idari kararların ve mevzuattaki değişikliklerin gözlemlenmesi ve takip edilmesi, alınan idari kararlar ile mevzuat değişikliklerinden çevreye, kent yapısına, tarihi ve kültürel değerlereolumsuz etkileri olacağı değerlendirilenler hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, anayasa 56. maddesi ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini kabul ederek;  etkin hukuki mücadele yürütmek, baro üyelerinin bu alanlarda mesleki gelişimine katkı vermek, toplumsal bilinci geliştirmek ve hukuksal mücadele veren sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde aktif bir çevre mücadelesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Tekirdağ Barosu yönetim kurulu kararı ile kurulan çevre ve kent hukuku komisyonunun kuruluş, görev, yetkilerini belirlemektir.

Bu yönerge ile en temel insan hakkı olan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının ve çağdaş bir kent ve kentli yaşantısının tesisi; habitatın, tarihi ve kültürel mirasın korunması gibiamaçlar ile Komisyonda görev alacak üyelerin sorumluluk, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi düzenlenmektedir.

 

Kapsam

Madde 2 -  Bu Yönerge; Tekirdağ Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun kuruluş,görev, yetki,üyelik, çalışma usul ve esaslarını, Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu ile Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun ilişkilerini ve Tekirdağ Barosunda mevcut diğer komisyonlar ile ilişkilerine dair kuralları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Yönetim kurulunun görevleri başlıklı 95 inci maddesi hükümleri ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Komisyonun Görevleri, Üyelik

Kuruluş

Madde 4 - Komisyon, Tekirdağ Barosu levhasına yazılı avukatlar arasından en az on avukatın yazılı talebinin Başkanlığa sunulması ve Yönetim Kurulunda talebin kabul edilmesiveya Baro Yönetim Kurulunun kanundan doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacı ile re'sen kurulur.

 

Bu komisyon, AİHM ve ulusal içtihatlar ile anayasa ve ulusal mevzuat uyarınca bireyin ve toplumun sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına ve planlı kentleşmeye  katkı sağlayacak bir yapı olması, tarihi ve kültürel mirasın korunması  hedefi ile kurulur.

 

Komisyonun Görev ve Yetkileri

Madde 5 – (1)Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

 

Bireylerin ve tüm canlıların çevre  haklarının  korunması ve geliştirilmesi ile çarpık kentleşmenin önlenerek  çağdaş kentleşme ve kentli bilincinin oluşturulması,Baro mensuplarının hukukun bu alanında uzmanlaşmasını sağlayarak mesleki gelişimin yanındavatandaşa kaliteli hukuk hizmeti vermek suretiyle toplumsal bilincin arttırılmasını sağlamak üzereçalışma ve faaliyetler yürütmek,

Çevre ve kent hakkının bölgesel ve ulusal düzeyde etkin bir şekilde korunmasına yönelik olarak TBB’nin ve diğer Baroların Çevre ve Kent Hukuku Komisyonları ile Çevre ve Kent hukuku alanında faaliyet gösteren kişi/kurum/platformlar ileortak projeler ve çalışmalar yürütmek, bilimsel raporlar hazırlanması konusunda faaliyetlerde bulunmak,

Tekirdağ ili ile Trakya'nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, sosyal, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi Baromuzun ve üyelerimizin yaşamsal varlık sebebi olduğundan Trakya'nın değerlerinin, varlıklarının hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı planlanmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı  mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek, iletişim ve dayanışmada bulunmak, birlikte çalışmalar yürütmek, toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmak,

Çevre hakları ve kentleşme kapsamında doğan ihlallerin önlenmesi için çalışmalar yapmak, bunlara ait bilgileri derlemek ve hak ihlalleri tespit edilmesi durumunda dava açmak veya açılan davalara müdahil olunması için yönetim kurulunca gerekli yasal altlıkların hazırlanmasına öneri sunmak,

İlimiz sınırları içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan ilanların düzenli takibi yapılarak bunlar içinden mevzuata aykırı olanlar veya çevre ve kent yaşamına olumsuz etkileri tespit edilenler hakkında çalışma yaparak gerektiğinde dava açmak üzere Yönetim Kuruluna öneri sunmak,

Giderek önemli bir avukatlık faaliyet alanı olarak ortaya çıkan Çevre ve Kent hukuku alanında çalışma yapmak isteyen avukat ve stajyer avukatlara yönelik, mesleki eğitim,  konferans,sempozyum ve çalıştaygibi etkinlikler düzenlemek veya bu konularda yapılacak eğitimlere katılım sağlamak üzere hazırlıklar yaparak bu konularda Yönetim kurulundan talepte bulunmak,

Valilik, Belediye, Üniversiteler, Kent Konseyleri ile Çevre Hukuku ve Kentleşme ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla iletişim ile işbirliği sağlamak amacıylaortak faaliyetler yürütmek,

Baro Yönetim Kurulu görevlendirmeleriniyerine getirmek,

Üyelerin görev dağılımını belirlemek, çalışma grubu oluşturmak, bu gruplarda veya tekil olarak görev vermek, üyeleri denetlemek,

Komisyon amacı ile ilgili gördüğü hususlarda Baro Yönetim Kuruluna tavsiye mahiyetinde görüş bildirmek,Baro bünyesinde kurulu diğer komisyonlarla işbirliği yapma

(2)Komisyon, gerektiğinde diğer kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliğini  Baro Yönetim Kurulu’nun onayını almak kaydıyla yapar.  Komisyon adına kurum, kuruluş ve kişilerle yapılacak yazışmalar, Baro Başkanlığı vasıtası ile gerçekleştirilir. Komisyonun, Baro'yuyönetim kurulunun onayı olmaksınız temsil etme sıfatı bulunmamaktadır.

(3)Komisyon, levhaya yazılı avukatlara ve avukat stajyerlerine komisyon faaliyetleri hakkında gerektiğinde bilgilendirme yapmak üzere Baro Yönetim Kurulu’ndan talepte bulunur.

Çevre hukuku, kentleşme ve iklim değişikliği alanında yaşanan gelişme ve ihlaller ile komisyon tarafından yürütülen çalışmalar hakkında 4’er aylık raporlar hazırlanarak Baro Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar

Üyelik

Madde 6 - Komisyon faaliyetlerinde görevlendirme talebi içerir üyelik dilekçesinin Baro Başkanlığına sunulması ve talebin Baro Yönetim Kurulunda kabul edilmesi ile üyelik başlar. Üyelerin, görevlerini ifa ederken temel bir kamu hizmetinin görülmesi bilinci ve sorumluluğu ile hareket ettikleri kabul edilir.

 

Komisyondan sorumlu olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından en az bir yönetim kurulu üyesi Baro Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi veya üyelerinden biri koordinatör üye sıfatı ile toplantılara katılır.

 

Komisyona levhaya yazılı avukatlar ve avukat stajyerleri üye olabilir. Komisyon faaliyetleri dışında komisyon üyeleri, kartvizit ve başkaca yollarla meslektaşlar arası haksız rekabet yaratacak şekilde Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırı olarak Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi, Başkanı ve sair sıfatlar kullanamaz. Baro Yönetim Kurulu bu tür kullanımlara ilişkin işlem yapma yetkisini saklı tutar.

 

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilir mazeret sunmadan üç toplantı üst üste katılım sağlamayanların üyeliklerinin devamı hususunda değerlendirme yapmak üzere Baro Yönetim Kuruluna komisyon adına yazılı bildirimde bulunulur. Komisyon görevlendirmelerini üç defa üst üste haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilir mazeret sunmadan yerine getirmeyenler hakkında da yukarıda yazılı hükümler uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları, Diğer Hükümler

Toplantı

Madde 7- Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündem, tüm üyelere e-posta/ kısa mesaj/ mesajlaşma uygulaması yahut Baro vasıtası ile duyurulur. Beş üyenin toplantıya katılımı ile toplantı yeter sayısına ulaşılır. Komisyon, her ay en az bir kere toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karara muhalif olanlar, muhalefet gerekçesini yazar. Karar defteri herhangi bir tasdike tabi değildir. Gerektiğinde üst üste iki kez olmamak kaydıyla Komisyon Başkanın çağrısı üzerine komisyon toplantısı dijital ortamda yapılabilir.

 

İlk toplantı kıdemli üye tarafından açılır. Komisyon, kendi üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı ve yazman seçer. Oylamada eşitlik olması halinde adaylar arasından kıdemli üye seçilmiş sayılır.Seçimden sonra kıdemli üye, seçilen başkana görevi devreder.

Komisyon, üyelerinin toplantılara katılımını gösteren çizelgeyi tutar ve gerekli hallerde Baro Yönetim Kuruluna sunar.

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 8- Komisyon, Baro seçimlerini takiben işbu Yönergenindördüncü maddesi usulünce kurulur ve göreve gelen Baro Yönetim Kurulunun görev süresi boyuncafaaliyetlerini icra eder.

Komisyon, Baro Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak sevk edilen işler, Komisyona meslektaşlar tarafından iletilen başvurularveyaişiniçerik ve ivediliği nedeniyle doğrudan Komisyona iletilen talep ve başvurularda; Komisyon Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Koordinatör Üye tarafından üyeler arasından işin özelliğine göre bir veya birkaç üye görevlendirilir. Bu görevlendirme konusunda görevli üye/üyelerçalışma veya faaliyetin tamamlanması üzerine konu hakkında Komisyon faaliyet raporunda yer almak üzere yazılı rapor düzenler ve Komisyona sunar.

Komisyon, belirlenen gün ve saatte, başkan tarafından belirlenen gündemle vebaşkanın çağrısı üzerine fiziki imkânlar elverdiği sürece Baro Hizmet Binası'nda veya adliyelerde bulunan Baro odalarında toplantılarını gerçekleştirir. Toplantı, komisyon başkanı tarafından açılır ve gündem okunur.Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı tarafından toplantı açılır ve gündem okunur. Her ikisinin de yokluğunda kıdemli üye tarafından toplantı açılır ve yönetilir. Yazman toplantı tutanağını ve karar defterini yazar, katılım çizelgesini düzenler. Yazmanın yokluğunda toplantıda seçilen bir üye yazmanın görevlerini yapar. Toplantıda sunulan öneri, talep, görüşler ve verilen kararlar toplantı tutanağına ve karar defterine yazılır.

Gündem okunarak maddeler halinde üyelerin görüşleri alındıktan sonra verilen karar, karar defterineyazılır. Karar oylamalarında eşitlik olması halindebaşkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Karara muhalif olanlarmuhalefet gerekçesini yazar.

 

Baro Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

Madde 9 - Baro Yönetim Kurulu; fiziki imkânlar elverdiği ölçüde komisyon çalışma ve toplantılarını yürütmeleri için yer tahsis eder, komisyon faaliyetlerine ilişkin yaptığı görevlendirmelerde oluşan giderleri karşılar. Komisyonun faaliyetlerinden levhaya yazılı avukat ve avukat stajyerlerini haberdar etmek üzere toplu sms, e-posta gönderimlerini uygun bulması halinde sağlar, Baro web sitesi ile sosyal medya üzerinden faaliyetlerin duyurulmasını temin eder.

 

Koordinatör Üyenin Sorumluluğu

Madde 10 - Baro Yönetim Kurulunca her bir komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak belirlenen koordinatör üye, Komisyon ile Baro Yönetim Kurulu arasında iletişim kurulmasını ve çalışmaların uyum içerisinde yapılmasını sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönerge, Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulunun 23/02/2022 tarihli ve 2022/117  sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönerge hükümlerini Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu yürütür.